Grantová výzva: Digitálne technológie pre dobro (všetkých) 2019

Grantová výzva: Digitálne technológie pre dobro (všetkých) 2019

Rúcame bariéry medzi ľuďmi podporou digitálnych technológií pre zlepšenie kvality života zdravotne znevýhodnených.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť inovatívne projekty v oblasti digitálnych technológií, ktoré zlepšujú kvalitu života cieľovej skupiny (nie konkrétneho jednotlivca) v rôznych oblastiach:

 • vytvárajú nové príležitosti sebarealizácie a vzdelávania ľudí so zdravotným znevýhodnením;
 • skvalitňujú život zdravotne znevýhodnených v bežných každodenných situáciách;
 • pôsobia preventívne voči vzniku alebo zhoršeniu zdravotných problémov a znevýhodnení;
 • pomáhajú riešiť možné krízové situácie;
 • podporujú integráciu do zamestnania;
 • pomáhajú vytvárať inkluzívne pracovné miesta;
 • sprístupňujú možnosti aktívneho trávenia voľného času;
 • zlepšujú a skvalitňujú komunikáciu;
 • podporujú ich nezávislosť, samostatnosť a ďalšie.

PODMIENKY ÚČASTI

Žiadatelia o grant

Písomnú žiadosť o grant môžu predložiť:

 • mimovládne neziskové organizácie (občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkví atď.);
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie (škola, škôlka, nemocnica, knižnica, atď.);
 • mestá, obce a združenia miest a obcí.
Výška grantu

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil celkovo 30 000 EUR na podporu digitálnych technológií pre zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným znevýhodneným.

 • Maximálna výška grantu: 10 000 EUR (nie je nutné žiadať o plnú výšku grantu, je možné žiadať rôzne čiastky do max. sumy 10 000 €).
 • Predpokladaný počet podporených projektov: 3-5.

Grant bude vyplatený v dvoch splátkach:

 • 70% sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a
 • 30% sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.
Na čo je možné grant žiadať?

Grant je možné žiadať na položky, ktoré priamo súvisia s projektom a implementáciou digitálnych riešení. Na mzdové náklady organizácie (TPP, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti, služby koordinácie, alebo administratívne služby), súvisiace s projektom je možné žiadať do výšky max. 50 % zo žiadanej sumy.

Grant nemožno žiadať na technologickú pomôcku, ktorá je uplatniteľná len pre konkrétneho jednotlivca. Ďalej grant nemožno uplatniť na amortizáciu, štipendiá, vzdelávacie kurzy pre zamestnancov, účasť na školeniach a konferenciác, či kúpu alkoholických nápojov a cigariet.

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

Ďalšie podmienky

Z prihlásených projektov bude vybraných max. 10 najlepších, ktorí svoj nápad/projekt osobne odprezentujú hodnotiacej komisii. Osobná prezentácia a obhájenie projektu v určenom termíne sú podmienkou získania grantu.

Ako a do kedy môžete zažiadať o grant?

 

Najneskôr do 30. apríla 2019 (do 23:55) je potrebné:

 • aby ste sa zaregistrovali na stránke darca.sk (darca: Slovak Telekom, program: ST Digitálne technológie pre dobro 2019),
 • aby ste v systéme Darca uviedli žiadanú sumu, najviac však 10 000 EUR,
 • aby ste uviedli zdôvodnenie pri vypĺňaní rozpočtových položiek vo formulári na Darca.sk (formulár sa následne posiela len elektronicky na uvedenej stránke).

Povinné prílohy:

 • kópia štatútu, nadačnej listiny, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov),
 • kópia aktuálneho výpisu z účtu v banke,
 • 3 vizualizácie riešenia, fotografie či iné audio-vizuálne prílohy, ktoré vysvetľujú fungovanie a prínos projektu.

Kedy sa dozviete výsledky?

 

Úspešní žiadatelia o grant budú zverejnení 18. mája 2019 prostredníctvom tejto webovej stránky Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Časový harmonogram

 

30. apríl 2019 (do 23:55) Uzávierka prijímania žiadostí o grant.
13. máj 2019 1. kolo hodnotenia projektov, zverejnenie finalistov.
17. – 18. máj 2019 2. kolo hodnotenia: osobná prezentácia projektov (presný termín upresníme).
22. máj – 10. november 2019 Realizácia projektov, implementácia.
15. november 2019 Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním.

Akým spôsobom a kto bude projekty hodnotiť?

 

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Hodnotiace kritériá:
 • projekt výrazným a inovatívnym spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo obmedzením, resp. pôsobí preventívne voči vzniku alebo zhoršeniu zdravotných problémov alebo pomáha riešiť možné krízové situácie;
 • projekt má vypracovanú stratégiu rozvoja a napredovania, ktorú vie prezentovať a obhájiť;
 • projekt vykazuje prvky škálovateľnosti, t. j. možno ho šíriť pre iné organizácie, inštitúcie, do iných miest a regiónov, do iných oblastí života či pre ďalšie zdravotné znevýhodnenia;
 • projekt je trvalo-udržateľný, spolupracuje s inými partnermi, organizáciami, inštitúciami či odborníkmi;
 • aktivity projektu (aj technické aspekty) sú zrealizovateľné v danom časovom období (máj 2019 – november 2019), projekt má jasný časový harmonogram a detailne vypracované jednotlivé aktivity projektu;
 • rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k naplánovaným aktivitám a výsledkom.

Sme tu pre vás!

 

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Nadácie Pontis na čísle 0917 260 899 alebo cez email ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: Digitálne technológie pre dobro 2019.