Správa o činnosti

Správa o činnosti

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa v roku 2018 prioritne zameriaval na komunitu nepočujúcich. Okrem snahy prispieť k vytvoreniu vhodných podmienok pre život ľudí s poruchou sluchu, sme sa podieľali na tvorbe analýzy  o dôležitosti včasnej intervencie pre rodiny s nepočujúcim dieťaťom. Súčasťou aktivít fondu boli aj grantové programy, v ktorých sa angažovali samotní zamestnanci Telekomu v prospech komunity a ochrany pamiatok.

 

Celkovo sme prerozdelili 750 899,60 €. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Telekom, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. 90 % objemu použitých financií bolo použitých na granty s verejnoprospešným účelom a 10 % z celkového rozpočtu bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).

Podpora komunity nepočujúcich

 

Podporiť deti s poruchou sluchu sa štátu oplatí

V roku 2018 sme sa rozhodli, že namiesto individuálnej pomoci rodinám v rámci programu Mobilný pedagóg (2012 – 2017) rozbehneme širšiu kampaň s cieľom zaistiť vyššiu štátnu podporu pre terénnu včasnú intervenciu. Výsledkom bola štúdia, na ktorej sa spolupodieľali analytici z rôznych rezortov a ktorej cieľom bolo dokázať okrem iného aj veľký finančný benefit pre spoločnosť.

 

Projekt Online tlmočník

Na Slovensku žije viac ako 11-tisíc ľudí, ktorí používajú posunkový jazyk ako svoj primárny komunikačný prostriedok. Často sa dostávajú do situácií, v ktorých sa nevedia dohovoriť so svojím okolím. Práve v takýchto chvíľach im aj v roku 2018 pomáhal projekt Online tlmočník, ktorý funguje už 3 roky. V roku 2018 bolo uskutočnených celkovo 2 244 hovorov a počet nových registrácií klientov stúpol o 42. Celkovo máme v projekte registrovaných 318 klientov.

Vydali sme ďalšiu knihu „Máme dieťa s poruchou sluchu 1“

V roku 2018 vyšla vďaka Nadácii Telekom aj ďalšia časť knihy „Máme dieťa s poruchou sluchu“. Kniha je podrobným sprievodcom naprieč svetom nepočujúcich detí, a to najmä v citlivom období raného veku.

 

V rámci ostatného financovania komunity nepočujúcich sme prerozdelili sumu 14 000 € a podporili 4 organizácie, ktoré sa venujú rodinám s deťmi s poruchou sluchu. V roku 2018 sa pomocou Nadačného fondu Telekomu uskutočnili v 4 mestách bezplatné kurzy základov posunkového jazyka. V grantovej výzve „Hľadáme ďalší zmysel pre nepočujúcich“ bolo prerozdelených 20 000 € medzi 7 projektov, ktoré vďaka technológiám pomáhajú búrať prekážky pre nepočujúcich.

 

Zamestnanecké grantové programy Pomáhame komunite a Pomáhame pamiatkam

Grantový program ST Lepšie školy 2018

V zamestnaneckej grantovej výzve Lepšie školy 2018 bolo vybraných 32 projektov, ktorým sme prerozdelili grant vo výške 30 000 €. Cieľom bolo podporiť aktívnych učiteľov základných a materských škôl, ako aj zaujímavé projekty, ktoré skvalitnia vyučovací proces, nabádajú ku kritickému mysleniu či podporujú nenásilnú komunikáciu u žiakov.

 

 

Grantový program ST Pomáhame komunite 2018

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame komunite 2018 sa prerozdelila suma 30 000 € pre 35 organizácii. Vďaka iniciatíve zamestnancov sa podarilo opäť zrealizovať množstvo zaujímavých aktivít, zveľadiť kultúrne pamiatky, či prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v ťažkých životných situáciách.

Grantový program ST Pomáhame pamiatkam 2018

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2018 bolo podporených 21 projektov celkovou sumou 35 000 €. Zamestnanci Slovak Telekomu odporučili 21 projektov zameraných na obnovu a záchranu pamiatok a kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Priama podpora

ST Priama podpora 2018

V priamej podpore podporil NF Slovak Telekom spolu 44 projektov v celkovej sume 478 844, 76 €. Medzi vybrané projekty patrí občianske združenie Orlík (10 000 €), ktorého projekt sa sústredil na technické vybavenie detského audiocentra, čo uľahčuje audiometrické vyšetrenia. Projekt od Spoločnosti pre komorné umenie Konvergencie Beethoven a Konvergencie (10 000 €) zožal veľký úspech a dokázal tak,že ľudia stále obľubujú umelecké hudobné podujatia. Nezisková organizácia Stopka pomohla vďaka projektu Corvus 2018 (15 000 €) zabezpečiť vývoj setu aplikácií Corvus na sprístupnenie smartfónov nevidiacim a slabozrakým, a tým aj zvýšiť ich samostatnosť pri používaní mobilov.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili 755 891,86 €. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Telekom, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. V rámci celkovej sumy 755 891,86 €. Samostatnú položku tvoril poplatok Telekomu za správu fondu vo výške 75 589,20 .

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom –  tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10  % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na  správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).

Podpora komunity nepočujúcich
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa venuje podpore komunity nepočujúcich už viac ako 10 rokov. Nižšie sú uvedené niektoré z projektov a programov, ktoré sme počas roka 2016 realizovali.
Mobilný pedagóg

Naším nosným programom pre malé deti je Mobilný pedagóg, ktorého základným cieľom je poskytnúť terénnu včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu. Všetky doposiaľ uskutočnené výskumy, ako aj prax, dokazujú, že tento vek je pre ďalší vývin jednotlivca najdôležitejší. Čím skôr začne dieťa komunikovať, tým ľahšie sa formujú a nabiehajú všetky ostatné procesy ako učenie sa, predstavivosť, porozumenie. V novembri sme uzatvorili piaty, a zároveň posledný ročník programu Mobilný pedagóg. Spolu 26 rodín sa stretlo v Tatrách, aby si vymenili skúsenosti a navzájom sa povzbudili. Aj keď program v doterajšej podobe končí, máme silnú víziu. Chceme dosiahnuť, aby i náš štát plnil svoju rolu tak, ako je to v ostatných slušných štátoch a budeme za to klopať na dvere, presviedčať, tlačiť a lobovať.

OZ Nepočujúcedieťa.sk
Cieľom projektu bola realizácia celoslovenského stretnutia pre viac ako 40 rodín detí s poruchou sluchu. Rodičia mohli navštíviť rôzne workshopy, odborníkov počas individuálnych konzultácii a pre deti bol pripravený pestrý edukačno-zábavný program. Na 10 podujatiach pre verejnosť sme účastníkov učili hravo hovoriť rukami a spoznávať svet nepočujúcich. Vytvorili sme sériu edukačných hier na rozvoj detí v domácom prostredí a na www.nepocujucedieta.sk tvoríme technické zázemie pre členskú sekciu online klubu. Užívatelia tak získajú pravidelný obsah v Príručke rodiča, mapu odborníkov, slovník posunkov a tipy na hravé aktivity na rozvoj svojich detí. Spustený bude budúci rok.
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
V rámci projektu “Môžeme, aj keď nepočujeme” sme zrealizovali aktivity, ktoré poskytli deťom a ich rodine podporu a pomoc na to, aby dieťa bolo schopné plnohodnotne sa rozvíjať počas raného vývinu. Následne vďaka tomu zvláda lepšie vzdelávanie na bežnej škole (materskej a základnej). Naplnili sme ciele, ktorými boli podpora, pomoc a služby deťom so sluchovým postihnutím a ich rodinám. Naše aktivity boli individuálna surdopedická starostlivosť, logopedické intervencie a práca špeciálneho pedagóga
Zamestnanecké grantové programy Pomáhame komunite a Pomáhame pamiatkam

Zamestnanecké grantové programy Pomáhame komunite a Pomáhame pamiatkam už po dvanásty raz motivovali zamestnancov spoločnosti k angažovanosti vo svojom okolí. Aj vďaka ich iniciatíve sa doteraz podarilo vybudovať detské ihriská, zveľadiť kultúrne pamiatky, či prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v ťažkých životných situáciách. Základnou hodnotou programu nie je finančná podpora, ale to, akým spôsobom sa zapoja ľudia a spoločnými silami prispejú k realizácii dobrej veci.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2016 prerozdelili 677 163,56 €. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Telekom, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. V rámci celkovej sumy 677 163,56 €, samostatnú položku tvoril poplatok Telekomu za správu fondu vo výške 68 583,00 Eur.
Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10  % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na  správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).
1. Podpora komunity nepočujúcich
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa venuje podpore komunity nepočujúcich už viac ako 10 rokov. Nižšie sú uvedené niektoré z projektov, ktoré sme počas roka 2016 realizovali.
Mobilný pedagóg
V roku 2016 bol úspešne zrealizovaný už IV. ročník programu Mobilný pedagóg. Vo IV. ročníku programu Mobilný pedagóg chodilo 14 mobilných pedagogičiek (sudropédky, logopédky, psychologičky) do 51 rodín po celom Slovensku, ktoré majú dieťa s poruchou sluchu. Aj na základe vyjadrení od týchto rodičov vieme, že sme im pomohli prakticky zmeniť ich životy a životy celej rodiny k lepšiemu. Počas 10 mesiacov, ktoré u nich mobilná pedagogička strávila, sa naučili ako pracovať s dieťaťom, ako rozvíjať jeho zručnosti a čo je hlavné, ako sa zmieriť s ich terajšou situáciou. Lebo len spokojný rodič môže mať spokojné dieťa. Na IV. ročník programu Mobilný pedagóg bola vyčlenená celková čiastka 112 729,93 €
OZ Nepočujúcedieťa.sk / Audiocentrum
Od augusta roka 2015 prebieha na portáli Dobrá Krajina zbierka OZ NepocujuceDieta.sk na podporu zriadenia prvého detského audiologického centra. Pre sluchovo postihnuté deti bude vznik tohto centra znamenať prístup k najmodernejším prístrojom, špecializovanému personálu a najnovším postupom, vďaka ktorým budú mať vyššiu šancu na „počujúci život“. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu 20 000 €, ktorá bude tvoriť dôležitú časť potrebných prostriedkov. Vďaka sume 6 108,47 € z Nadačného fondu Telekom sa podarilo dosiahnuť cieľovú čiastku 20 000 € na podporu zriadenia prvého špecializovaného audiologického centra na Detskej ORL klinike v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
Projekt „Chceme si rozumieť“ EFFETA ralizovala od februára do septembra roka 2016. Projekt bol zameraný na podporu, pomoc a služby deťom so sluchovým postihnutím a ich rodinám, ktoré sú v ranej starostlivosti, v predškolskej starostlivosti a vzdelávajú sa v integrovaných podmienkach na bežných základných školách. Obsahom projektu boli aktivity zamerané na individuálnu surdopedickú starostlivosť, logopedické intervencie. Počas obdobia projektu bolo poskytnutých 169 dní, v ktorých sa konali surdopedické, logopedické intervencie klientov, ako aj intervencie rečového terapeuta. Na podporu tohto projektu Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenili sumu 10 000 €.
Roma media, skr. ROMED – Putovné načúvatka
Cieľom projektu, t. j. dokumentárneho filmu, je poukázať na ťažkosti, s ktorými sa rodičia nepočujúcich detí stretávajú, upriamiť pozornosť rodičov a širokej verejnosti na dôležitosť sústavnej práce s týmito deťmi prostredníctvom surdopédov, logopédov, a pod., vyzdvihnúť a predstaviť prácu mobilných pedagógov a projektu Mobilný pedagóg. Film sa snaží poukázať aj na to, že aj nepočujúce deti, ako aj nepočujúci dospelí ľudia sú plnohodnotnými členmi spoločnosti, sú pre ňu prínosom, nie príťažou. Dokument má plniť aj informatívny charakter a ponúknuť rodinám nové informácie. Film je otitulkovaný do slovenského a aj rómskeho jazyka, čím sa zabezpečili široký záber, dotkne sa teda aj rómskej národnej menšiny. Tento projekt sme podporili sumou 5 000 €.
2. Podpora záchrany pamiatok
Program motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom k angažovanosti vo svojom okolí. Bol vyhlásený už po dvanásty raz. Podporu získali verejnoprospešné projekty, ktoré viedli k zachovaniu kultúrnych pamiatok alebo pamätihodností. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 €. Prijatých bolo 46 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 24 projektov sumou 30 000 €.
3. Podpora komunitných projektov
Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite bol taktiež vyhlásený už po dvanásty raz. Vďaka nemu Nadačný fond Telekom podporil užitočné komunitné prjekty, ako aj ľudí v ťažkých životných situáciách. Maximálna výška jedného grantu bola 1 000 €.V stanovenom termíne bolo prijatých 75 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 35 projektov a prerozdelených 29 999, 84 €.
4. Priama podpora organizácií a aktivít
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis každý rok pomáha aj zaujímavým a hodnotným projektom prostredníctvom priamej podpory. Je určená projektom, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo rozvoja firemnej filantropie na Slovensku. Nadačný fond takto podporil 43 projektov. Podporu získala napríklad aj organizácia Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica na projekt Komenského inštitút, ktorého cieľom je prinášať konkrétne pozitívne príklady zmien v školských komunitách.
V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2015 prerozdelili takmer 756 222, 05 €. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovak Telekomu, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. V rámci celkovej sumy 756 222, 05 €, samostatnú položku tvoril poplatok Slovak Telekomu za správu fondu vo výške 82 321, 47 €.
Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 89 % objemu použitých finančných prostriedkov. 11  % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na  správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).
V prípade 2 % daní z príjmov a daru, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 673 900,58 €. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov – Podpora Nepočujúcich, Podpora pamiatok, Podpora komunitných projektov, Priama podpora.
1. Podpora komunity Nepočujúcich
Mobilný pedagóg
V roku 2015 bol spustený už III. ročník programu Mobilný pedagóg. V tomto ročníku sa zapojilo 32 rodín, ku ktorým chodilo 12 mobilných pedagogičiek. Na III. ročník programu Mobilný pedagóg bola vyčlenená celková čiastka 67 377, 52 €.
OZ Nepočujúcedieťa.sk
Minuloročná kampaň Nepočujúce dieťa pomohla vzbudiť veľký rozruch i v odbornej verejnosti a rozprúdiť diskusiu o zlepšení ranej diagnostiky a merania poruchy sluchu na Slovensku, včasnom nasadení načúvacích prístrojov a včasnom zapojení ranej starostlivosti, čo kriticky ovplyvňuje celý ďalší život Nepočujúceho. Vznikol prvý internetový portál NepocujceDieta.sk pre rodičov detí s poruchou sluchu na Slovensku. V priebehu prvých mesiacov sa zaregistrovalo vyše 100 rodičov, ktorí na ňom aktívne komunikujú a pomáhajú tak celej komunite. Tento projekt bol podporený sumou 25 000 €.
Online tlmočník
V roku 2015 sme spustili unikátnu službu Online tlmočník, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Do dnešného dňa máme zaregistrovaných viac ako 100 nepočujúcich, ktorí túto službu pravidelne využívajú. Do 16 klubov nepočujúcich na Slovensku sme v roku 2015 rozdali 16 tabletov aj s internetom. Členovia klubov po celom Slovensku tak môžu bezplatne využívať Online tlmočníka. Tento projekt bol podporený sumou 14 176 €.
Kurzy posunkového jazyka pre verejnosť
V roku 2015 sme spravili 9 kurzov v krajských mestách (2 v BA). Na každom kurze bola maximálna kapacita 20 ľudí. Po skončení kurzu zostávajú jeho účastníci v kontakte a na Facebooku je vytvorená skupina práve pre nich. Tento projekt bol podporený sumou 15 738,79 €.
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
Zrealizovali sme aktivity zamerané na podporu a pomoc deťom so sluchovým postihnutím, ktoré sú v predškolskej starostlivosti a ich rodinám. Poskytli sme dieťaťu a rodine takú podporu, aby bolo schopné plnohodnotne sa rozvíjať počas raného vývinu a následne zvládať vzdelávanie v bežnej škole. Podporili sme aktivity zamerané na špeciálno-pedagogické poradenstvo v rodinách, individuálnu surdopedickú starostlivosť či logopédiu pre 18 klientov a ich rodičov. Tento projekt bol podporený sumou 15 000 €.
2. Podpora záchrany pamiatok
Program motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom k angažovanosti vo svojom okolí. Bol vyhlásený už po jedenásty raz. Podporu získali verejnoprospešné projekty, ktoré viedli k zachovaniu kultúrnych pamiatok alebo pamätihodností. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 €.Prijatých bolo 63 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 31 projektov sumou 50 000 €.
3. Podpora komunitných projektov
Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite bol taktiež vyhlásený už po jedenásty raz. Vďaka nemu Nadačný fond Telekom podporil užitočné komunitné prjekty, ako aj ľudí v ťažkých životných situáciách. Maximálna výška jedného grantu bola 1 000 €.V stanovenom termíne bolo prijatých 95 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 54 projektov a prerozdelených 49 945,94 €.
4. Priama podpora organizácií a aktivít
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis každý rok pomáha aj zaujímavým a hodnotným projektom prostredníctvom priamej podpory. Je určená na projektom, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo rozvoja firemnej filantropie na Slovensku. Nadačný fond takto podporil 68 projektov. Pomoc získala aj napríklad organizácia Plamienok n.o. Vďaka prostriedkom z grantu mohli pre ťažko nevyliečiteľné deti v domácej starostlivosti zabezpečiť 24-hodinovú lekársku pohotovosť.