MOBILNÝ PEDAGÓG

MOBILNÝ PEDAGÓG

Program Mobilný pedagóg vznikol v roku 2012 na základe prieskumu najakútnejších problémov v skupine nepočujúcich na Slovensku. Trval do roku 2017.

Východisko

Najväčším problémom v živote nepočujúcich je podľa nich i podľa expertov absencia terénnej včasnej intervencie v rodinách, ktorým sa narodí dieťa s poruchou sluchu.

Podľa štatistík sa až 90 % detí s poruchou sluchu rodí v rodinách, ktoré sú počujúce – tieto rodiny až do tohto momentu mnohokrát nemali žiaden kontakt s komunitou nepočujúcich. Po narodení dieťaťa s poruchou sluchu čelia rodiny neznámej situácii. Nevedia, akým smerom sa pohnúť, aké aktivity je potrebné vykonať pre rozvoj dieťaťa. To následne ovplyvní celý ďalší život dieťaťa i dospelosť nepočujúceho, jeho súkromný život i práceschopnosť, mieru jeho zapojenia do života spoločnosti, mieru odkázanosti na inú pomoc blízkych i štátu.

Dôležitým faktorom pri sluchovom postihnutí detí je totiž súvis medzi rozvojom reči a rozvojom myslenia. Reč je nástrojom myslenia. Ak osoba nemá dostatočne rozvinutú reč (prípadne iný, rovnocenný komunikačný kanál), samotné myslenie sa nevyvíja tak, ako u osoby, ktorá reč (iný rovnocenný komunikačný kanál / prostriedok) má. Preto je nesmierne dôležité správne sa venovať deťom s poruchou sluchu okamžite po diagnostikovaní tohto zdravotného problému. Každý stratený mesiac ovplyvňuje ďalší vývoj dieťaťa.

Situácia pred vznikom programu

Pred vznikom programu Mobilný pedagóg museli rodiny, ktorých deťom bola diagnostikovaná porucha sluchu, dochádzať do Centier špeciálnopedagogického poradenstva. Rodiny však čelili týmto problémom:

 • Nedostatok týchto centier a ich vysoká vyťaženosť
 • Pre mnohé rodiny je toto dochádzanie veľkým problémom z viacerých dôvodov: nemajú auto, majú viac detí, o ktoré sa musia naraz postarať, finančná záťaž a podobne.
 • Malá frekvencia návštev centier. Vďaka veľkej vyťaženosti centier ich rodiny navštevovali približne 1 x za mesiac.
 • Rôzne zdravotné komplikácie dieťaťa či matky spôsobovali problémy s presunmi termínov návštev.
Inšpirácia a vízia

V mnohých krajinách EÚ či v USA je situácia pre rodičov novonarodených detí s poruchou sluchu iná. Funguje u nich terénna včasná (raná) intervencia. Priamo do rodín k deťom a rodičom chodí odborník na problém s poruchou sluchu, ktorý sa snaží minimalizovať nepriaznivé vplyvy poruchy a maximalizovať kompetencie rodiny na jej zvládanie. Dieťa nie je vystavené stresu z cestovania a adaptácie na nové prostredie. Špecialista pomáha deťom i rodičom v ich prirodzenom prostredí. Rodič vie podľa vzoru odborníka správne viesť dieťa i po jeho odchode, využívať dostupné hračky, pomôcky a vlastný priestor. Pomoc špecialistov je pre rodiny smerovaná čo možno najskôr po diagnostikovaní a potvrdení poruchy sluchu u detí, v praxi vo veku od 0 do 3 rokov.

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom programu Mobilný pedagóg je cez terénnu včasnú intervenciu pripraviť a adaptovať rodiny s deťmi s poruchou sluchu na nové podmienky, pomôcť im prijať hendikep ich dieťaťa a naštartovať aktívny progres dieťaťa cez jeho výchovu a vzdelávanie.

Fázy programu počas jedného ročníka
 • Výber rodín
 • Nastavenie spolupráce – Nadácia Pontis, garanti, mobilné pedagogičky, rodiny
 • Úvodné stretnutie rodín
 • Prvá návšteva mobilnej pedagogičky v rodine, stanovenie si cieľa
 • Pravidelné návštevy mobilnej pedagogičky v rodine – 2 x mesačne
 • Polročné hodnotenie
 • Posledná návšteva mobilnej pedagogičky v rodine – koncoročné hodnotenie
 • Záverečné stretnutie rodín
Výstupy za 5 rokov 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník SPOLU
Počet mobilných pedagogičiek 12 11 12 13 14  
Počet rodín 36 36 32 47 31 182
Počet detí 36 41 33 51 31 192
Počet výjazdov spolu za rok
(cca 2x za mes s 1 rodinou)
720 720 660 1020 620 3 740
Priemerný celkový náklad na 1 dieťa/rok (€) 1 517 1 310 1 505 1 687 1 961 1 596

*Nezahŕňa náklady na organizáciu programu, úvodné a záverečné stretnutia rodín, vydané publikácie a pod.

Vyjadrenie jednej z mamičiek v programe Mobilný pedagóg

Ako úplní zúfalci a stroskotanci sme sa v roku 2012 prihlásili do programu Mobilný pedagóg s dcérou Klárkou, ktorá mala vtedy už tri roky a dva mesiace. Toto obdobie bolo pre nás veľmi náročné a zároveň prínosné. Nebyť tohto programu a ľudí, ktorí na ňom pracujú a premýšľajú ako pomôcť a čo zlepšiť, celkom určite by sme to vzdali a zostali zatrpknutí a izolovaní. Oni za nás vlastne vymysleli, čo sa dá ešte urobiť a vďaka tomu Klárku nebude čakať život medzi štyrmi stenami.

Vyjadrenie odborníčky Martiny Rzymanovej, spoluautorky knihy Máme dieťa s poruchou sluchu

Vďaka tomuto programu navštevujem rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím priamo v domácom prostredí a nevychádzam z úžasu, o koľko je táto forma starostlivosti efektívnejšia ako ambulantná forma.