Ľudia

Naši ľudia


Dominika Horňáková

senior programová manažérka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis

Dominika pochádza pôsobí v Nadácii Pontis od januára 2016. Je senior programovou manažérkou Nadácie Pontis. Je tímlíderka tímu Inklúzie a zároveň koordinuje Nadačný fondy Telekom pri Nadácii Pontis. Pôsobila ako dobrovoľníčka v organizácii TedxTrenčín, počas štúdia na vysokej škole bola viacročnou dobrovoľníčkou na festivale Divadelná Nitra či v projekte Ďakujem, sused. Momentálne sa vo svojom voľnom čase venuje svojmu projektu Šumné. Dominika vám, v prípade potreby, rada zodpovie všetky vaše otázky, najneskôr do 30 dní.

Tatiana Švrčková

senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Telekom

V rámci oddelenia korporátnej komunikácie má na starosti zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v pracovných skupinách a združeniach ako BLF, ASFIN, Engage. Stála pri zrode grantových programov Hľadáme ďalší zmysel pre podnikanie nepočujúcich, operačnom programe Mobilný pedagóg, vzniku Fondu pre transparentné Slovensko, Darcovských SMS správ. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi neziskovými a príspevkovými organizáciami – Dobrý anjel, Dom na polceste Veľký Slavkov, Horská záchranná služba, OZ Nepočujucedieta.sk, Od emócií k poznaniu, Komenského inštitút, Teach for Slovakia.

Adriana Jančulová

programová manažérka Nadácie Pontis

Adriana je súčasťou tímu inklúzie v nadácii Pontis. V rámci Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis má na starosti grantové výzvy Pomáhame komunite, Lepšie školy a Pomáhame pamiatkam. Okrem toho v nadácii koordinuje nadačný fond Slovenských elektrárni, koordinuje stratégiu a chod verejnej zbierky Srdce pre deti a je súčasťou tímu nového projektu nadácie Budúcnosť INAK.

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

Eva je členkou tímu inklúzie v Nadácii Pontis. V rámci Nadačného fondu  Telekom pri Nadácii Pontis má na starosti program Online Tlmočník, priamu podporu organizáciíí, zamestnanecký grantový program Hľadáme ďalší zmysel pre Nepočujúcich a Kurzy posunkového jazyka. Okrem toho v nadácii koordinuje nadačné fondy dm a Generali.

Jana Meszárosová

PR manažérka Nadácie Pontis

Jana je súčasťou PR tímu Nadácie Pontis. V rámci toho zastrešuje a koordinuje všetky komunikačné aktivity Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Pavel Hrica

riaditeľ organizácie Cesta von

Presadzuje systémové zmeny v oblasti online tlmočenia pre Nepočujúcich na Slovensku. V minulosti pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Martina Kolesárová

riaditeľka Nadácie Pontis

Martina je programová riaditeľka firemnej filantropie v Nadácii Pontis. Strategicky riadi programy zamerané na posilnenie mimovládnych organizácií, firemnej filantropie a sociálnej zodpovednosti podnikov.

Andrej Gargulák

senior manažér korporátnej komunikácie

Andrej vedie úsek Vzťahov s verejnosťou a médiami v spoločnosti Telekom, do ktorého kompetencie spadá tiež oblasť spoločenskej zodpovednosti (CSR), firemnej  filantropie a korporátneho sponzoringu.

Členovia komisií

Michal Hrčka
špecializuje sa na konzerváciu, obnovu, rekonštrukciu autenticky zachovaných pamiatok a historických budov, konzerváciu hradov a torzálnej architektúry. V roku 2000 založil magazín o kultúrnom dedičstve (Obnova/Obnova.sk), ktorý je momentálne najväčším vo svojej oblasti. V roku 2005 bol ocenený cenou Ministerstva kultúry SR a Pamiatkovým úradom v kategórii Film-Audio-Video-Multimediálne dielo.
Michal Šimkovic
pracoval na rôznych pracoviskách Pamiatkového úradu, kde sa zameriaval na torzálnu architektúru a hrady. V súčasnosti sa venuje privátnemu bádaniu v oblasti pamiatok a realizuje Pamiatkové výskumy. Je držiteľom osvedčení na realizáciu umelecko-historického výskumu, architektonicko-historického výskumu a archeologického výskumu.
Juraj Ondrejčík
je aktivistom v oblasti hradov a zámkov a členom hodnotiacich komisií viacerých grantových výziev (Slovenská sporiteľňa/Erste, Západoslovenská energetika ZSE, dm drogerie markt, Slovenské elektrárne/Enel).
Ján Barič
poskytuje architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.
Pavol Tišliar
je profesor, vedúci katedry etnológie a muzeológie, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Michaela Kalinová
pracuje na Pamiatkovom úrade Slovenskej Republiky. Je spoluautorkou knihy Kalvárie a krížové cesty na Slovensku.

Iris Domancová
je výskumno-vývojovým zamestnancom v oddelení špeciálnej pedagogiky v Bratislave a moderátorkou Televízneho klubu nepočujúcich.
Roman Vojtechovský
je špeciálnym pedagógom v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi na Masarykovej univerzite v Brne. Zároveň je aj moderátorom Správ v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke (RTVS), členom Odbornej komisie pre problematiku vyučovania posunkového jazyka v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Štátnom pedagogickom ústave.
Oľga Coulton-Shaw
je odborníčka na sociálnu problematiku, dlhodobo sa venuje komunite Nepočujúcich a ich pomoci. Bola programovým manažérom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.
Tatiana Švrčková
dlhodobo sa venuje aktivitám CSR, je programová manažérka CSR v spoločnosti Slovak Telekom. S komunitou Nepočujúcich spolupracuje už viac ako 10 rokov.

Daniela Danihelová
správkyňa Komunitnej nadácie Bratislava. Dlhodobo sa venuje komunitným projektom v Bratislave a jej okolí.
Miroslava Gúčiková
pôsobí vo viacerých dobrovoľníckych skupinách. Pracovala v Nadácii Pontis na projekte Advokáti Pro Bono. V súčasnosti pôsobí napríklad aj vo Voices, n.o.
Karina Andrášiková
v súčasnosti pôsobí ako terénna pracovníčka. V rámci občianskeho združenia Mládež ulice sa venuje deťom a mladým ľuďom so sociálne znevýhodneného prostredia. Absolvovala viaceré kurzy a výcviky zamerané na priamu prácu s klientmi, na nízkoprahové a terénne služby a je frekventantkou dvojročného akreditovaného výcviku v arteterapií.
Eva Ondrová
je riaditeľkou Rehabilitačného strediska Claudianum.
Soňa Holíková
pôsobí ako štatutárna zástupkyňa a riaditeľka Centra koordinácie a advokácie v Únii materských centier.
Dávid Králik
pôsobí v organizácii Leaf a má na starosti tému “Rozvoj učiteľov”.
Dušan Ťažký
pracuje na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na odbore športu.
Tomáš Kováč
venuje sa aktivitám Komunitného centra Prístav v Bernolákove. Je garantom programov združenia KASPIAN, ktoré sú akreditované na MPSVaR SR.

Mária Košútová
Súdna tlmočníčka slovenského posunkového jazyka, podpredsedkyňa Asociácie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska, autorka viacerých publikácií týkajúcich sa posunkového jazyka.
Anna Šmehilová ml. 
Pôsobí ako odborná garantka sociálnych služieb v o.z. EFFETA, v ktorom pracuje od jej založenia. S nepočujúcimi vyrastala a profesne sa im aj venuje. Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pôsobila desať rokov. Vydala viacero odborných publikácií zo sociálnej oblasti a slovníkov posunkového jazyka. Je autorkou celoslovenskej kampane “Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli” a držiteľkou niekoľkých ocenení vrátane ceny Rady mládeže Slovenska MOST 2013/2014 za dlhodobý prínos.
Darina Tarcsiová 
Profesorka špeciálnej pedagogiky, predsedkyňa Asociácie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska, autorka viacerých publikácií týkajúcich sa posunkového jazyka, autorka monografií, učebníc a skrípt.
Michal Hefty
Riaditeľ a zakladateľ občianskeho združenia Myslím, venuje sa výučbe slovenského posunkového jazyka. Herec v divadle Tiché iskry. Autor viacerých publikácií v téme komunikácie nepočujúcich.
Roman Vojtechovský
Predseda Spolku nepočujúcich pedagógov. Špeciálny pedagóg, moderátor Správ v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke (RTVS), člen Odbornej komisie pre problematiku vyučovania posunkového jazyka v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Štátnom pedagogickom ústave. Autor viacerých publikácií v téme komunikácie nepočujúcich.
Tomáš Slezák
Narodil sa ako nepočujúci v počujúcej rodine. Navštevoval špeciálnu základnú školu v Lučenci, neskôr strednú priemyselnú školu odevnú v Kremnici a po strednej škole vyštudoval vysokú školu PF, odbor sociálna práca v Ružomberku. Doteraz pôsobí ako vedúci a manžér prevádzky kaviarne Too Good Project, s r.o. pod vedením Slovak Telekomu.